832     54/16

832 54/16

16 navy     17 red     18 indigo